Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

1. Consiliere si orientare profesionala a elevilor 

1.1. Elaborarea de materiale specifice activitatii de consiliere si orientare profesionala a elevilor In vederea derularii activitatii de consiliere si orientare in cariera a elevilor se vor elabora/achizitiona instrumente specifice fiecarei etape in parte. Documentele vor fi elaborate de 3 experti elaborare instrumente consiliere (EEIC) si responsabil coordonator (RC) cu sprijin din partea EIP, EFE si alti membri ai echipei. 

1.2. Campanie de informare a elevilor privind importanta consilierii si orientarii profesionale. Aceasta vizeaza in principal informarea tuturor elevilor de liceu din judetul de implementare, concentrandu-se pe grupul tinta (GT) al proiectului. Ea va fi coordonata de P1, pt realizarea ei vor fi achizitionate de S servicii de organizare evenimente/elaborare materiale informative. 

1.3. Consilierea si orientarea profesionala a elevilor pentru o decizie informata a acestora privind continuarea studiilor sau dobandirea unui loc de munca In baza instrumentelor de selectie elaborate prin proiect se vor inscrie 300 de elevi din cls. a IX, X,XI si XII-aa de la P2 si 60 de elevi de clasa a XIa de la P3. Cei 360 de elevi vor participa la activitatea de evaluare competente, aptitudini, deprinderi, respectiv la activitatea de consiliere propriu-zisa. GT va fi gestionat (inscriere, asigurare prezenta la activitati, mentinere) de 2 experti responsabili grup tinta (RGT -1xP2, 1xP3) cu sprijin colegi echipa. Activitatea de evaluare si consiliere de grup si individuala va fi realizata de 12 experti consiliere profesionala (ECP) de la P1. Activitatea de consiliere va fi monitorizata constant prin: monit. activitatii de evaluare abilitati cognitive, valori si interese elevi, monit.activitatii de consiliere elevi si evaluarea rezultatelor finale obtinute. Monitorizarea activitatii de consiliere se va finaliza printr-un Raport realizat de expertul responsabil consiliere (RC). 

2. Stagii de pregatire practica pentru elevi 

2.1. Elaborare materiale suport pt. stagii pregatire practica. Se vor elabora: un format de caiet de practica (instrumentul de lucru principal) si alte instrumente de lucru specifice. Responsabili:, CSP, i RC, EEIC. Caietul de practica se va tipari in 380 de exemplare, din care 300 vor fi distribuite elevilor GT, iar 80 de exemplare vor fi utilizate pentru schimb de bune practici cu alte licee/organizatii/persoane relevante. 

2.2. Organizare stagii de pregatire practica a elevilor Stagiile de practica (SP) se vor organiza pentru elevii GT de la P2. Responsabili: CSP, EIP cu sprijin membri echipa. Se vor contacta agenti economici, se vor stabili detalii desfasurare activitate: grafic, locatii, resurse umane/materiale, instrumente de monitorizare si evaluare, armonizarea acestora cu cerintele pe consiliere/A1, stabilire mod de lucru a celor 6 EIP cu 12xECP. 

2.3. Desfasurare si evaluare stagii de practica a elevilor la agenti economici La inceputul activitatii de practica, odata cu prezentarea generala a acesteia, fiecare elev va primi caietul de practica. Fiind prevazuta desfasurarea unui concurs, regulamentul acestuia va fi prezentat elevilor tot la inceputul activitatii SP. Fiecare stagiu de practica se desfasoara pe o perioada de 3 saptamani (90 ore/per elev). Cei 300 participanti la SP sunt organizati pe grupe de cca 15 elevi, sub coordonarea unui EIP desemnat pe grupa si sub coordonarea CSP. Evaluarea practicii celor 300 elevi se va face utilizand mai multe instrumente dezvoltate prin Caietul de practica: a. grila de evaluare individuala: fiecare elev ocompleaza, la sfarsitul activitatii de practica; b. fisa de evaluare: in urma sarcinilor primite/realizate si a modalitatii de completare a Caietului de practica, EIP va evalua activitatea acestuia (zilnic/saptamanal); c. evaluarea facuta de institutia unde a realizat practica. Modul de evaluare va fi stabilita inainte de inceperea stagiului in functie de specificul/profilul agentilor economici. Fiecare elev va primi un punctaj final ca medie ponderata intre cele 3 evaluari, iar dupa terminarea SP, , se va realiza clasamentul. Premiantii se vor stabili in functie de acest punctaj, dar si de prestatia in cadrul unor actiuni punctuale (menite sa valorifice competentele obtinute in timpul practicii) cf. Regulamentului; intr-un cadrul festiv se vor inmana premiile (1 x premiu I, 1 x premiu II, 1 x premiu III, 1 x mentiune). 

3. Activitate inovativa - Firme de exercitiu 

3.1.Campanie locala de promovare a conceptului de firma de exercitiu. Aceasta se va realiza la nivelul unitatilor de invatamant partenere in proiect si vizeaza popularizarea conceptului FE si a beneficiilor utilizarii acestuia. 

3.2. Dezvoltara, desfasurarea si monitorizarea activitatii in firmele de exercitiu In unitatile de invatamant partenere, in cele 2 laboratoare dotate cf A6 se vor instala aplicatiile informatice necesare derularii activitatii din FE. Se vor infiinta si autoriza 6 FE, fiecare compusa din cca15 elevi, 4 pentru P2 si 2 pentru P3. Fiecare FE isi va desfasura activitatea in laboratoarele IT infiintate prin proiect si/sau puse la dispozitie de parteneri, sub indrumarea a 3 experti in firme de exercitiu (EFE) din care unul va fi si coordonator (CFE); acesta va monitoriza metodologic intreaga activitate a FE-urilor. Fiecare FE va avea 5 departamente. Fiecare EFE va avea in responsabilitate si indrumare cate 2 FE. Intretinerea IT pentru buna derulare a activitatii in FE va fi in sarcina unui expert informatician (EIT); 

3.3. Organizarea unui targ de firme de exercitiu Se va organiza un targ la care vor participa toate cele 6 FE din proiect, alte FE autorizate la ROCT invitate, din aceeasi regiune/ alte regiuni. In cadrul targului (2 zile), se va organiza un concurs pe sectiuni: cel mai bun stand, cea mai buna prezentare, cel mai bun spot publicitar, cel mai bun vanzator,cu posibilitatea acordarii unor premii in bani. 

4. Informare, promovare si publicitate 

4.1. Elaborare si implementare plan de vizibilitate proiect Se va elabora Planul de vizibilitate al proiectului care va contine atat masuri standard de promovare proiect si finantator, cat si actiuni de vizibilitate specifice activitatilor proiectului. Prin aceasta se va asigura eficienta resurselor pt. promovare, ca si o abordare integrata a activitatilor proiectului. Se vor preciza modalitatile si momentele cheie in care vor fi utilizate, rezultand totodata o planificare in detaliu. Toate materialele de promovare produse in cadrul proiectului vor contine elemente de identitate specifice proiectului si elementele de identitate vizuala obligatoriicf. Manual Identitate Vizuala POSDRU(detalii si in alte sectiuni ale CF). 

4.2. Organizare si desfasurare conferinte de presa (lansare, final) Pe parcursul proiectului se vor organiza si desfasura 2 conferinte (lansare, final), fiecare cu cate max. 60 de participanti: elevi, cadre didactice, reprezentanti ai agentilor economici parteneri /potentiali angajatori, reprezentanti media, autoritati publice etc., in locatii puse la dispozitie de S si/sau parteneri. 

4.3. Organizare si desfasurare actiuni dedicate obiectivelor orizontale Acestea vizeaza promovarea principiilor privind egalitatea de sanse, nediscriminarea, incluziunea sociala, dezvoltarea durabila, inovarea, pregatind elevii pentru a face fata provocarilor prezente si viitoare si pentru a actiona responsabil apentru binele propriu, si al generatiilor viitoare. In acelasi timp, elevii vor fi informati asupra drepturilor si obligatiilor pe care le au fata de semeni si fata de mediu, atat in domeniul antreprenorial si al pietei muncii, cat si social, politic si cultural. 

5. Managementul proiectului

Managementul proiectului se va realiza intern si partial externalizat. Se va realiza constituirea, instruirea si organizarea echipei de management si implementare a proiectului, se vor organiza sedinte de lucru periodice; se vor planifica resursele financiare, materiale si nemateriale din cadrul proiectului, se vor planifica activitatile in functie de resursele implicate. Se va elabora Planul de management al proiectului. In stabilirea componentei echipei de implementare, ca si in selectia furnizorilor necesari se tine cont de principiul egalitatii de sanse si de tratament egal intre femei si barbati, nefacandu-se nici o deosebire, excludere, restrictie sau preferinta. Achizitiile de materiale si servicii pentru implementare proiect si echipa de management si parteneri se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Monitorizarea si evaluarea interna proiect - vor fi realizatepe toata durata proiectului prin intalniri ale echipei de management, comunicare/directa, email, teleconferinte on-line etc. Raportarea externa/catre finantator va fi asigurata de furnizorul de servicii de management de proiect.Toate cheltuielile efectuate in cadrul proiectului, in vederea solicitarii acestora la rambursare, vor fi inregistrate intr-o evidenta contabila analitica distincta pentru proiectului, certificate de expert contabil achizitionat, respectiv vor fi auditate de auditor extern achizitionat. Solicitantul va asigura monitorizarea activitatii furnizorilor de bunuri si servicii, prin desemnarea unor persoane responsabile in acest sens. se vor infiinta cate 1 laborator, fiecare dotat cu: mobilier adecvat (15 birouri, 15 scaune, 2 dulapuri, 1 masa meeting), 15 PC-uri, 1 videoproiector, 1 multifunctionala, necesare derularii activitatii din FE si activitatii de consiliere care vor fi conectate la 1 server/Solicitant